OCW heeft aangekondigd de experimenteerruimte voor het examenprogramma T&T uit te breiden met ingang van het volgende schooljaar. Voor BCP scholen is deze extra ruimte van belang. Scholen die willen deelnemen moeten aan een aantal specifieke eisen voldoen.

Op 7 februari ontvingen wij het volgende bericht van OCW (citaat):

“Om ervoor te zorgen dat het schoolexamenprogramma T&T uiteindelijk door alle vmbo-scholen kan worden gegeven, heeft minister Slob deze week besloten om de pilotgroep uit te breiden met twaalf nieuwe scholen per schooljaar 2019-2020. Doel hiervan is dat bij de invoering van T&T als schoolexamenvak alle scholen vanuit verschillende invalshoeken en visies in staat zijn om dit programma aan te bieden aan hun leerlingen”  

Onder de bestaande experimenteerscholen (’17-’18) is een monitor uitgevoerd. De uitkomsten zijn gedeeld met de betrokken scholen. De monitor levert een aantal relevante aandachtspunten op voor T&T en de leergang schoolexaminering T&T. De samenwerking met bedrijven en mbo’s, integratie van LOB in het onderwijs en de programmering van het vak, worden aangemerkt als zaken die scholen lastig vinden. Dit zijn vraagstukken waar in het Bèta Challenge Programma al langer nadrukkelijk aandacht voor is. Reden te meer deze koers te blijven volgen.

Deelname Experimenteerruimte

Belangrijk is dat scholen zich realiseren dat deelname aan de experimenteerruimte in ieder geval betekent dat:

  • de school op een verantwoorde wijze het T&T programma voor leerjaar 3 (2019-2020) en leerjaar 4 (2020-2021) kan voorbereiden en uitvoeren;
  • er draagvlak wordt gevraagd van directie en docenten;
  • de school wil investeren in materiële voorzieningen en extra personele facilitering;
  • er commitment wordt gevraagd tot het delen van materialen, het uitwisselen van ervaringen en het actief bijwonen van landelijke en regionale bijeenkomsten c.q. scholingsactiviteiten.

Wij onderstrepen het belang van de experimenteerruimte, zeker voor onze Bèta Challenge scholen. Mocht je van plan zijn om de experimenteerruimte te benutten? Op vrijdag 8 maart 2019 organiseert het Ministerie van OCW van 10:00 tot 12:00 uur een voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht met informatie over de ontwikkeling van T&T en welke mogelijkheden er zijn om dit vak op school aan te bieden. De brief hierover hebben de scholen inmiddels ontvangen.

Heb je vragen of behoefte aan extra ondersteuning? Dan kun je natuurlijk een beroep doen op het programmabureau Bèta Challenge via bcp@pesant.nl. Uiteraard volgen wij de berichtgeving op de voet en wij adviseren je om dit ook te doen.