Trainingen Bèta Challenge 20182018-11-20T20:18:55+00:00

SCHOLINGSDAGEN BÈTA CHALLENGE 2018

Schrijf je nu in!

VOOR DOCENTEN EN COÖRDINATOREN

De scholen zijn weer begonnen! Ook dit jaar biedt Beta Challenge een mooi programma aan trainingsdagen om jezelf te ontwikkelen. Hieronder vind je de trainingen die in 2018 plaatsvinden. Inschrijven is nu mogelijk! Check je agenda en meld je in één keer aan voor 1 of meerdere trainingen van jouw keuze.

Het Bèta Challenge Programma bestaat in 2014 alweer vier jaar. Intussen zijn er twaalf Bèta Challenge scholen, en naar verwachting komen er in 2014 weer 6 nieuwe scholen bij. Tijd voor de initiatiefnemers om de professionele organisatie achter Bèta Challenge, het onderwijsconcept, en de kwaliteit daarvan officieel te borgen.

Per 1 augustus 2014 zal de landelijke Stichting Bèta Challenge een feit zijn. Hoe de structuur van de organisatie er uit ziet, wat de visie, missie en doelstellingen van de organisatie zijn, wie hierbij aangesloten is en wat de diverse partijen van de Stichting mogen verwachten, daar wordt u voor de zomervakantie 2014 over geïnformeerd.

Op 22 april aanstaande organiseert Bèta Challenge een informatie- en participatiebijeenkomst voor het mbo. De bijeenkomst vindt plaats in de omgeving Rotterdam.

Het doel van deze bijeenkomst is mbo-partners en andere geïnteresseerde mbo-partijen informeren over, en kennis laten maken met:

 • Het unieke onderwijsconcept Bèta Challenge: een bèta route mavo – mbo – hbo;
 • De positieve effecten en kansen van Bèta Challenge voor leerlingen, onderwijsinstellingen en (regionale) arbeidsmarkt;
 • Hoe de samenwerking tussen vo-mbo (maar ook met het bedrijfsleven) gestalte krijgt;
 • Wat de mogelijkheden zijn voor participatie.

We nodigen u als Bèta Challenge partner en/of geïnteresseerde collega uit om samen met uw mbo-partner(s) deze informatiebijeenkomst te bezoeken.

Wanneer u interesse hebt om deze bijeenkomst bij te wonen dan kunt u dit kenbaar maken via bcp@pesant.nl. U ontvangt dan de officiële uitnodiging met programma en een aanmeldingsformulier.

Op vrijdag 2 juli jongstleden werden de eerste Bèta Challenge licenties uitgereikt aan twaalf scholen voor voortgezet onderwijs.

De scholen hebben zich inmiddels verenigd in een consortium en werken in deze netwerkconstructie samen met mbo, bedrijfsleven en overheid aan de verdere ontwikkeling van Bèta Challenge, een duurzaam programma voor vmbo-tl (mavo) leerlingen, en bovendien een bèta technische leerroute mavo-mbo-hbo.

De licentiecommissie van het programma heeft op basis van het ontwikkelde kwaliteitsbeleid en de daaraan gekoppelde systematiek gesprekken gevoerd en op die manier een eerste kwaliteitstoets uitgevoerd bij twaalf Bèta Challenge scholen. Alle scholen hebben op grond van die gesprekken hun licentie verkregen.

Binnen het netwerkverband leveren nu negentien Bèta Challenge scholen met hun team een actieve bijdrage aan ontwikkeling en implementatie van het programma op de eigen scholen en in daartoe  ingestelde regionale en landelijke kenniskringen.

P1020952_800px

 

Tijdens de afsluitende bijeenkomst op het Libanon Lyceum in Rotterdam, werden na de presentatie van het jaarplan en strategisch beleidsplan 2014-2018, de licentiecertificaten ondertekend en de licentiebordjes uitgereikt.  (zie foto’s)

Teams van zeven nieuwe Bèta Challenge-scholen hebben op 11 september in Ede de startconferentie Bèta Challenge bijgewoond. Positieve reacties en enthousiaste teams!

Teams van zeven nieuwe Bèta Challenge-scholen hebben op 11 september in Ede de startconferentie Bèta Challenge bijgewoond. Positieve reacties en enthousiaste teams! Voor hen was dit de aftrap van het voorbereidende cursusjaar. Met 40 deelnemers was sprake van een grote opkomst.

Pilots

De dag werd ingevuld door het projectbureau met een plenaire start en afsluiting, werksessies voor zowel schoolleiders als voor docenten en coördinatoren. De teams hebben tijdens deze werksessies handvatten meegekregen om aan de slag te gaan met de eerste pilots.

Samenwerkingsovereenkomst

Een hoogtepunt van de dag was onder andere de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten in het kader van officiële participatie in het Bèta Challenge consortium.

Staatssecretaris Dekker gaf op 1 oktober de aftrap voor het actieplan ‘Kiezen voor Technologie’. Dit actieplan geeft wetenschap en technologie in het basis- en voortgezet onderwijs een stevige impuls met concrete maatregelen en programma’s.

Amsterdam Arena

Het M-Tech programma is één van de acties uit Kiezen voor Technologie. Voor de scholen die deelnemen aan M-Tech was een kick-off bijeenkomst georganiseerd in de Amsterdam Arena.

16 scholen toegekend

Vóór de zomervakantie heeft het Bèta Challenge consortium namens de 19 Bèta Challenge scholen een collectieve aanvraag ingediend voor deelname aan het M-Tech programma. Aan 16 van de 19 Bèta Challenge scholen is deelname toegekend.

M-Tech

In het M-Tech programma formuleren scholen eigen ambities die bijdragen aan de doelen van M-Tech. Een school mag zelf aangeven hoe deze doelen behaald worden. Scholen krijgen aansluitend bij hun ambities en aanpak (inhoudelijke en procesmatige) input in ontwikkelnetwerken vanuit het programma M-tech. Binnen zes koerspunten kan de verdere uitwerking vorm krijgen, passend bij de uitgangssituatie van de school.

Regionaal en bottom-up

Scholen worden door middel van een uitgebreid kennisprogramma ondersteund bij het realiseren van hun doelen. Net als het Techniekpact wordt het programma regionaal en van onderop ingericht: met de leerling, in de klas en op de school. Er wordt aangesloten bij bestaande infrastructuren. De inzet van het M-Tech programma is om bestaande ontwikkelingen c.q. initiatieven zoals het Bèta Challenge programma te versterken.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de doelen en werkwijze van M-Tech: www.mavotech.nl

Het Streek in Ede heeft het feit dat zij zich nu officieel Bèta Challenge school mogen noemen niet ongezien voorbij laten gaan. Samen met leerlingen, ouders en samenwerkingspartners hebben zij dit gevierd met een officiële uitreiking en overhandiging van het Bèta Challenge bord door Reinier van den Berg (weerman bij RTL Nieuws) op het schoolplein in Ede.

Vervolgens hebben alle genodigden onder het genot van koffie met gebak kunnen kijken en luisteren naar een presentatie van de speciale “mystery guest”. Geïnspireerd en geënthousiasmeerd door zijn weergave van de ultieme “Bèta Challenge” keerden genodigden na afloop huiswaarts.

Voor meer informatie bezoek de links naar de website van Edestad en van Het Streek

Reinier-vd-Berg-2015-01.jpg

“De kracht van Bèta Challenge blijkt uit de twinkeling in de ogen van de leerlingen. Nog steeds moeten ze leren, alleen vindt dat leren nu plaats in een inspirerende context.”

Lees dit en meer over het Libanon Lyceum in Rotterdam, één van de Bèta Challenge scholen, in onderstaand artikel:

Het Bèta Challenge consortium heeft in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW, SLO, vertegenwoordigers uit het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het bedrijfsleven twee jaar lang geïnvesteerd in de ontwikkeling en totstandkoming van het examenprogramma Technologie & Toepassing (T&T).

Het consortium Bèta Challenge heeft tot doel de leerlingen in de vmbo –tl (mavo)-mbo route maatschappelijk en economisch-technologisch relevant onderwijs aan te bieden dat hem inzicht geeft in zijn talenten, zijn kansen en mogelijkheden en hem voorbereidt op zijn maatschappelijke en economische functioneren. De focus is daarbij gericht op het inzichtelijk maken van het belang van technologie en techniek in alle sectoren van onze samenleving (ontsluiting van de 7 werelden) en op de loopbaan oriëntatie van de leerlingen

Het examenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) is ontwikkeld voor de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo. Het examenprogramma T&T biedt de leerlingen een kansrijke doorstroom naar de (technische) opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en het Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek/NT profiel in het havo, en bereidt de leerlingen bovendien op een adequate manier voor op hun toekomstige positie in de arbeidsmarkt.

Via deze link vindt u meer informatie over het examenprogramma en de officiële publicatie.

Deze nieuwe Informatiebijeenkomst Bèta Challenge 2016 is voor alle geïnteresseerde collega-scholen met een mavo TL en GL route. Die meer willen weten over het Onderwijsconcept, LOB binnen BCP, de eerste examens T&T en het orientatieprogramma per januari 2017.

Deze Informatiebijeenkomst Bèta Challenge vindt plaats op het Newmancollege, van 14.00 – 16.30 uur op de Vervierstraat 4 te Breda op 12 oktober a.s.

Aanmelden

Meld je aan via ons aanmeldformulier.

Deze nieuwe Informatiebijeenkomst Bèta Challenge 2016 is voor alle geïnteresseerde collega-scholen met een mavo TL en GL route. Die meer willen weten over het Onderwijsconcept, LOB binnen BCP, de eerste examens T&T en het orientatieprogramma per januari 2017.

Wil jij weten hoe het onderwijsconcept Bèta Challenge een plek kan krijgen binnen jouw school?

 • Invoeren als mavo-breed Challenge programma?BCP gaat over technologie in alle sectoren!
 • Eerste examens Technologie & Toepassing(T&T)en ervaringen experimenteertraject.
 • Oriëntatieprogramma BCP en verkort traject per januari 2017

Nieuwgierig?

Kom naar de informatiebijeenkomst Bèta Challenge
op 7 december aanstaande!
De bijeenkomst voor scholen met een mavo TL en GL route

Locatie

Deze Informatiebijeenkomst Bèta Challenge vindt plaats op CSG Het Streek,
van 14.00 – 16.30 uur, aan de Bovenbuurtweg 1 te Ede op 07 december a.s.

Aanmelden

Meld je aan via ons aanmeldformulier.

Informatie en voorwaarden voor deelname BCP-scholing:

Bijdrage voor professionalisering

Voor scholing en professionalisering wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. Daar waar professionalisering plaatsvindt op basis van kenniskringen, werksessies en docentendagen wordt dit primair bekostigd uit het gemeenschappelijk budget van het consortium. Voor de overige Bèta Challenge scholing (trainingen) wordt een bijdrage gevraagd.

De kosten voor scholing per deelnemer bedragen:
 • Training 1 dag: €275,- (inclusief lunch & materiaalkosten)
 • Training ½ dag: €165,- (inclusief lunch & materiaalkosten)

Voorwaarden deelname Scholingsdag Bèta Challenge:

 1. De scholingsdagen zijn primair bedoeld voor docenten en coördinatoren van de Bèta Challenge scholen die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
 2. Daarnaast is het voor Bèta Challenge scholen mogelijk om ook collega- (en niet BCP-) docenten op te geven voor trainingen. Voorwaarde daarbij is dat deze docenten eerst de introductiecursus hebben gevolgd. Daarbij hebben Bèta Challenge docenten altijd voorrang op deelname.
 3. Inschrijving geschiedt op basis van het invullen van het digitale inschrijfformulier tot en met de aangegeven sluitingstermijn.
 4. Voor alle aangeboden trainingen geldt een minimum- en maximumaantal deelnemers.
 5. Bij meer aanmeldingen dan het maximumaantal deelnemers per training selecteren we op basis van datum van aanmelding. Bèta Challenge docenten hebben daarbij altijd voorrang op deelname.
 6. Bij minder aanmeldingen per training dan het minimum komt de betreffende training te vervallen.
 7. Docenten kunnen zich aanmelden voor de verdiepingstrainingen als zij de betreffende basistrainingen hebben gevolgd.
 8. De scholingsbijdrage wordt vooraf in rekening gebracht aan de scholen.
 9. Bij afmelding van deelname binnen 14 dagen voor aanvang van de training wordt de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.