Samenwerking in een regionaal netwerk

Bèta Challenge scholen vormen met partners uit de keten van onderwijs en bedrijfsleven in de natuurlijke regio een netwerk waarin wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van het programma.

De opbouw, invulling en het duurzaam onderhoud van de netwerkstructuur vindt plaats onder regie van het consortium Bèta Challenge en wordt inhoudelijk ondersteund en organisatorisch gefaciliteerd door het projectbureau. Ieder regionaal netwerk werkt met een eigen jaarplanning en netwerkagenda.

Hierin zijn een aantal vaste, gemeenschappelijke thema’s opgenomen. Andere onderwerpen c.q. vraagstukken in het kader van de samenwerking en ontwikkeling van de route kunnen regionaal gebonden zijn.
Wanneer vo-scholen interesse hebben om te participeren in het Bèta Challenge programma kunnen zij zich hiervoor aanmelden.

Inmiddels zijn er tweeëndertig deelnemende scholen (vo) verspreid over het land.

Na een succesvolle aanmeldingsprocedure en het doorlopen van het voorbereidende jaar kunnen vo scholen een Bèta Challenge licentie aanvragen.