Bèta Challenge Licentie

Na een succesvolle aanmeldingsprocedure en het doorlopen van het voorbereidende jaar kunt u een Bèta Challenge licentie aanvragen.

Dit kunt u doen aan het einde van het voorbereidende jaar. De kwaliteit van het Bèta Challenge Programma op uw school wordt getoetst door een auditcommissie. Als deze audit positief bevonden wordt, dan verkrijgt uw school een licentie voor het Bèta Challenge Programma. De licentie is vier jaar geldig.

De voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie

 • Om een licentie te verkrijgen moet uw school voldoen aan een aantal voorwaarden op het gebied van personeel, organisatie, programma en ontwikkeling. Hier vindt u daarvan een korte samenvatting.
 • Binnen de school is een Bèta Challenge team samengesteld, zodat continuïteit, collegiale steun en feedback gewaarborgd zijn. Een van de teamleden is aangewezen als coördinator, en daarmee verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het Bèta Challenge Programma.
 • Er is een aantoonbaar vaste plek voor het Bèta Challenge Programma in het curriculum en in het personeelsplan. Nader geconcretiseerd in het rooster, de lessentabel maar ook in het beleid voor professionalisering en de onderwijskundige visie van de school.
 • Er is een duidelijk gestructureerd programma, gebaseerd op de doelen van en de geldende criteria voor het Bèta Challenge Programma, met een duidelijke lijn van brugklas tot eindexamen.
 • Er zijn voldoende geschoolde docenten c.q. docenten die de (verplichte) scholing volgen / hebben gevolgd.
 • De school voldoet aan de resultaten zoals die zijn vastgelegd in de prestatieafspraken die zijn gemaakt bij de eigen aanmelding.

De kosten voor de licentie

Kandidaat partnerscholen betalen voor de aanmelding en participatietoets een bedrag van € 250,-. Daarnaast worden scholen partner voor de duur van 5 (school)jaren (een voorbereidend jaar en vier licentiejaren). Een schooljaar start op 1 sept en loopt tot 31 juli. Hiervoor betalen scholen in september een jaarlijkse contributie á € 5.000,-. Bij het verkrijgen van de Bèta Challenge Programma -licentie wordt het bedrag van €250,- in mindering gebracht op de contributie in het tweede jaar.

Als partnerschool kan u school gebruikmaken van het Bèta Challenge Programma, het reeds bestaande netwerk van scholen, MBO-partners en bedrijven en diverse relevante workshops, bijeenkomsten en presentaties die de ontwikkeling van het programma binnen uw school zullen bevorderen.

Na het behalen van de licentie

Na een intensief voorbereidingstraject in het eerste jaar en het succesvol afsluiten daarvan met een licentie voor het Bèta Challenge Programma begint het voor uw school dan echt: het Bèta Challenge programma is een volwaardig onderdeel van uw onderwijsprogramma en uw school gaat aan de slag met de verdere ontwikkeling ervan. Hiermee heeft u tevens een programma in handen waarmee uw school zich kan profileren en positioneren ten opzichte van alle belangrijke stakeholders, zoals leerlingen, ouders, bedrijven en overheden.

Na het behalen van de licentie zijn dit de belangrijke speerpunten:

 • Uw school investeert in de ontwikkeling van de bekwaamheid van het Bèta Challenge docententeam middels deelname aan regionale scholingsdagen van Bèta Challenge.
 • Uw school onderhoudt proactief contact met partners in de natuurlijke regio en vormt met hen een Bèta Challenge netwerk, waarin wordt samengewerkt aan de ontwikkeling. Partners zijn onderwijsinstellingen uit de keten, maar ook partijen uit het bedrijfsleven.
 • Uw school benadert het bedrijfsleven in haar nabije regio proactief en zoekt daarbinnen naar nieuwe samenwerkingspartners.
 • Uw school stelt zich op als critical friend voor collega’s en is bereid ook critical friends te ontvangen: op die manier wordt gezamenlijk de kwaliteit bewaakt en geborgd. De school voelt zichzelf verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs, door actief en voortdurend de ontwikkeling te evalueren, te toetsen en bij te stellen.
 • Uw school werkt aan een aantoonbaar vaste plek voor het Bèta Challenge Programma in het curriculum en in het personeelsplan. Nader geconcretiseerd in het rooster, de lessentabel maar ook in het beleid voor professionalisering en de onderwijskundige visie van de school.
 • Uw school werkt aantoonbaar aan een duidelijk gestructureerd programma, gebaseerd op de doelen van en de geldende criteria voor het Bèta Challenge Programma, met een duidelijke lijn van brugklas tot eindexamen.