Trainingen Bèta Challenge 20192019-06-24T15:36:18+02:00

Bèta Challenge

Scholingsdagen 2019

Beta Challenge biedt in februari en maart weer een mooi programma aan trainingsdagen om jezelf te ontwikkelen. Hieronder vind je de trainingen die worden aangeboden. Inschrijven is nu mogelijk! Check je agenda en meld je in één keer aan voor 1 of meerdere trainingen van jouw keuze.

Aanmelden voor de introductie Bèta Challenge kan tot en met 5 februari. Voor de trainingsdagen kan dat tot en met 28 februari.

29 maart 2019

Pilot Verdiepingssessie EduScrum

Deze pilot wordt gratis aangeboden door het BCP consortium voor deelnemers die eerder de Experiencesessie van EduScrum hebben gevolgd

Aanmelden kan tot 28 februari. Na deze datum verloten we per netwerk 2 plekken. Mocht er geen interesse zijn uit een netwerk dan verdelen we de plekken over andere geïnteresseerden. Na deze datum verloten we per netwerk 2 plekken.

Met succes wordt op de BCP scholingsdagen al een aantal jaren de kennismakingsworkshop eduScrum gegeven. Een aantal docenten is ook daadwerkelijk begonnen met het toepassen van eduScrum in de les. Uit ervaring blijkt dat scrummen in de praktijk vaak best lastig is. Het doel van deze training is dan ook te onderzoeken hoe je met Eduscrum waarde kunt toevoegen in de lespraktijk en daarmee het BCP-onderwijs kunt versterken?
De concepten zijn namelijk relatief makkelijk en snel aan te leren, echter het goed toepassen is van een andere orde. Je zou het kunnen vergelijken met schaken; de verschillende stukken en mogelijke zetten zijn snel uitgelegd en dan kun je aan de slag met het spel. Daarmee ben je echter nog geen goede schaker. EduScrum heeft een ontzettend groot potentieel in het algemeen en sluit zeer goed aan bij de BCP aanpak. Daarbij is het wel van belang dat EduScrum goed en volledig wordt toegepast om ook echt de beloftes van EduScrum waar te maken. Tijdens deze sessie leer je EduScrum nog beter toe te passen met het BCP-programma.

Omdat het gaat om een pilot die het consortium GRATIS aanbiedt aan BCP docenten stellen we voor ieder netwerk twee plekken beschikbaar. Op deze wijze heeft ieder netwerk de kans de opgedane kennis binnen de eigen regio te delen.

Voor wie: Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
Duur: 1,5 dag, waarvan 1 dag van 09.30uur tot 16.30uur en 0,5 dag nader te bepalen
Locatie: Kantoor Pesant Utrecht, Reactorweg 301
Kosten: Deze pilot sessie wordt GRATIS aangeboden door het consortium
Groepsgrootte: Maximaal 12 deelnemers. Er zijn 2 plekken per netwerk beschikbaar
Organisatie: “Humanz”
Trainer: Arno Delhij
Status: Dit is een pilotsessie en wordt gratis aangeboden

Voorwaarden voor deelname:
Docenten die eerder de Experiencesessie (D1) van EduScrum hebben gevolgd

Opkomst is verplicht.
Bij verhindering dient de deelnemer zelf voor vervanging te zorgen.
Bij afwezigheid en/of afmelding korter dan 14 dagen vooraf
worden de standaard scholingskosten in rekening gebracht.

Meld je aan!

Aanmelden kan t/m vrijdag 21 februari 2020, 12:00 uur.

28 maart 2019

Samenwerken met mbo en bedrijfsleven

Het Beta Challenge programma vraagt van docent en leerling om contacten te leggen met het MBO en het bedrijfsleven. Hoe presenteer ik me als Bèta Challenge docent richting het regionale bedrijfsleven? Hoe coach en begeleid je als docent de leerlingen in het (zelfstandig) contact leggen met bedrijven? Je wordt getraind in het benoemen van jouw (jij & school) toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven en samenwerkingspartners.

In deel 1 (ochtend) van deze training leert de trainer je kijken door 2 kokers, die van opdrachtgever / werkgever /stagebedrijf en die van werkzoekende / leerling / stagiair. Hoe coach en begeleid je als docent de leerlingen in het (zelfstandig) contact leggen met bedrijven, opdrachtgevers, beroepsbeoefenaren, vervolgopleidingen. Hoe presenteer je je, wat doe je wel en wat niet, en welke vragen stel je daarbij? Het is niet alleen kennismaken met de beroepenwereld en het MBO, maar ook leren hoe je je in dit speelveld kunt bewegen, “de taal” leren begrijpen die daarin wordt gesproken en weten wat er van je wordt verwacht. De leerling is goed voorbereid en voldoende toegerust om de volgende stap te maken! Je ervaart in deze training hoe de leerling het “solliciteren naar een stage, baan of vervolgopleiding” ervaart en ook toepast. De leerling wordt getraind in het benoemen van zijn toegevoegde waarde in stage, baan of vervolgstudie.

In deel 2 (middag) van deze training staat het tot stand brengen van de verbinding met de (regionale) arbeidsmarkt (bedrijven) en de mbo’s centraal. Vragen als: Hoe bereid ik me als Bèta Challenge-docent voor op een gesprek met een bedrijf / opdrachtgever? Hoe presenteer ik me als Bèta Challenge docent richting het regionale bedrijfsleven? Op welke wijze kan ik samenwerken met collega’s in het MBO? Waar kunnen we samen optrekken en wat is ons gemeenschappelijk belang? In de training wordt actief gewerkt aan eigen cases, ervaringen, stellingen en vragen van de deelnemers. Aan het einde van de dag heb je inzicht in jouw ideeën en opvattingen over samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo, en het effect daarvan op hun professioneel handelen in de eigen beroepspraktijk. Daarbij heb je handvatten om hier effectief mee aan de slag te gaan en tips om een goede voorbeeldfunctie voor de leerlingen te zijn. Dit zijn voorwaarden om uiteindelijk beter contacten te kunnen onderhouden met deze samenwerkingspartners. Jij, als deelnemer van deze training, wordt getraind in het benoemen van jouw (jij & school) toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven en samenwerkingspartners. Solliciteren!

Voor wie: Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
Duur: 1 dag van 09.30uur tot 16.30uur (inloop vanaf 09.00uur)
Locatie: Conferentiecentrum KaapDoorn, Doorn
Kosten: € 275,- per persoon, inclusief lunch en materialen
Organisatie: VO-solliciteert
Trainer: Birgitte van Nuland
Status: Training vanuit aanvullend aanbod.
Training is opgenomen in het lerarenregister, deelnemers ontvangen een certificaat.
Meld je aan!

Aanmelden kan t/m vrijdag 21 februari 2020, 12:00 uur.

28 maart 2019

Intervisie, het voeren van reviewgesprekken

In de vierjarige cyclus van het kwaliteitszorgmodel van Bèta Challenge zijn in jaar één en drie
collegiale gesprekken gepland. De functie is dat scholen in netwerkverband elkaars ‘critical friend’
willen, kunnen en durven zijn. In deze training worden enkele scenario’s geschetst op welke
wijze invulling kan worden gegeven aan de rol van visitator en hoe je elkaars kritische sparringpartner kunt zijn binnen een collegiale setting (netwerk). Doelstellingen van deze dag zijn:

 • Vaardigheden en attitude verwerven om als competente visitator en auditor te kunnen optreden;
 • Vaardigheden verwerven om de uitkomsten van een visitatie- of auditgesprek te kunnen vertalen in feitelijke bevindingen die geschikt zijn voor een rapportage;
 • Kaders bepalen waarbinnen de visitaties en audits plaatsvinden;
 • Inzicht verwerven aan welke criteria een zelfevaluatie moet voldoen;
 • Ontwerpen van bruikbare indicatoren/leervragen en daarbij behorende meetlat(ten).
Voor wie: Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
Duur: 1 dag van 09.30uur tot 16.30uur (inloop vanaf 09.00uur)
Locatie: Utrecht (ntb)
Kosten: € 275,- per persoon, inclusief lunch en materialen
Organisatie: Driestar Educatief
Trainer: Arend Flier
Status: Training op teamniveau (min. 2 docenten per BCP-team).
Deelnemers ontvangen een certificaat.
Meld je aan!

Aanmelden kan t/m vrijdag 21 februari 2020, 12:00 uur.

27 maart 2019

Loopbaanbegeleiding: aandacht voor ontwikkeling

In deze verdiepende LOB-training, staat de loopbaandialoog centraal staat. Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de theorie en vaardigheden, rondom loopbaanbegeleiding, die de docent nodig heeft om loopbaanreflectiegesprekken te voeren die de leerling ondersteunen zelf loopbaankeuzes te maken.

De focus ligt onder andere op:

 • Keuzes maken: jongeren en hun keuzeprocessen (reflectie, bewustwording en argumentering)
 • Loopbaanbegeleiding: theorie leerprocessen, didactiek en zicht op werk
 • Loopbaandialoog: met opdrachten gespreksvaardigheden oefenen (praktijk)
 • Structuur loopbaangesprek: contact, contract, gesprek, actie
 • Uitgangspunten/vuistregels LOB-gesprek
 • Ervaring centraal: uitwisselen (succes)ervaringen aan de hand van cases (good practices)
Voor wie: Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
Duur: 1 dag van 09.30uur tot 16.30uur (inloop vanaf 09.00uur)
Locatie: Conferentiecentrum KaapDoorn, Doorn.
Kosten: € 275,- per persoon, inclusief lunch en materialen
Organisatie: EDU loopbaan begeleiding
Trainer: Diane Kattevilder en Joke Ykema
Status: Training op teamniveau (min. 2 docenten per BCP-team).
Deelnemers ontvangen een certificaat.

Voorwaarden voor deelname:
Deelnemers hebben de basistraining LOB reeds gevolgd

Meld je aan!

Aanmelden kan t/m vrijdag 21 februari 2020, 12:00 uur.

27 maart 2019

Beoordelen en evalueren binnen Bèta Challenge

Een belangrijk onderdeel binnen het opdracht gestuurde onderwijs van Bèta Challenge is de beoordeling. Een onderwerp waar docenten nog weleens zoekende zijn. In deze training formuleren we een antwoord op vragen als: Hoe verhouden het product en het proces zich tot elkaar en wat betekent dat voor de beoordeling? Op welke manieren kun je beoordelen en hoe kom je tot een passende weging?

Vraagstuk van docenten is hoe zij kunnen omgaan met het beoordelen van Bèta Challenge projectopdrachten en de werkprocessen en competenties van het examenvak Technologie & Toepassing. Het examenprogramma biedt daarvoor een handvat; afgeleid van de eindtermen kun je voor andere leerjaren een aantal criteria vaststellen. Andere relevante vragen daarbij zijn: Hoe verhouden het product en het proces zich tot elkaar en wat betekent dat voor de beoordeling? Op welke manieren kun je beoordelen en hoe kom je tot een passende weging? Welke instrumenten en/of tools kun je inzetten? En hoe beoordeel je de ontwikkeling van de verschillende werkprocessen en (beroeps-) competenties? Bovenstaande vragen worden verkend aan de hand van good-practices en er worden bruikbare tools aangereikt.

Voor wie: Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
Duur: 1 dag van 09.30uur tot 16.30uur (inloop vanaf 09.00uur)
Locatie: Conferentiecentrum KaapDoorn, Doorn
Kosten: € 275,- per persoon, inclusief lunch en materialen
Organisatie: Newmancollege Breda / Steven van Roode
Trainer: Stefan Backx, Steven van Roode
Status: Training op teamniveau (min. 2 docenten per BCP-team).
Training is opgenomen in het lerarenregister, deelnemers ontvangen een certificaat.
Meld je aan!

Aanmelden kan t/m vrijdag 21 februari 2020, 12:00 uur.

13 maart 2019

Schrijven van Bèta Challenge projectopdrachten

Hoe zorg je ervoor dat een projectopdracht leidt tot een concreet resultaat bij leerlingen? Wat motiveert hen? Deze vragen en de concrete vertaalslag daarvan staan centraal in deze training begeleid schrijven van projectopdrachten.

In de Bèta Challenge projectopdrachten is er een balans tussen een actueel vraagstuk (uit het bedrijfsleven) en loopbaanoriëntatie (de kennismaking met studie en beroep), maar ook tussen zelfstandigheid versus sturing van de leerling. Hoe zorg je ervoor dat een projectopdracht leidt tot een concreet resultaat bij leerlingen? Wat motiveert hen? Deze vragen en de concrete vertaalslag daarvan staan centraal in deze training begeleid schrijven van projectopdrachten.

In het ochtenddeel van deze training zullen we gezamenlijk naar de onderdelen van een BCP-projectopdracht kijken, in de middag gaan de deelnemers zelf schrijven aan hun projectopdracht.

Voor wie: Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
Duur: 1 dag van 09.30uur tot 16.30uur (inloop vanaf 09.00uur)
Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Kosten: € 275,- per persoon, inclusief lunch en materialen
Organisatie: Programmabureau Bèta Challenge en Newmancollege Breda
Trainer: Marieke Rinket en Stefan Backx
Status: Training op teamniveau (min. 2 docenten per BCP-team).
Training is opgenomen in het lerarenregister, deelnemers ontvangen een certificaat.
Meld je aan!

Aanmelden kan t/m vrijdag 21 februari 2020, 12:00 uur.

13 maart 2019

Verdieping Coachend begeleiding

Dit is een vervolg op de basistraining Coachend Begeleiden, waarin je kennis hebt genomen van coachtechnieken en daarmee geoefend hebt. Tijdens de verdiepingstraining wordt doorgegaan op het ontwikkelen van jouw coachvaardigheden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij persoonlijke thema’s en leerdoelen. Praktijkoefeningen, afgewisseld met korte mini-colleges over methodieken die je meteen in de praktijk kunt toepassen.

In de middag ga je aan de slag met groepsdynamica. Je krijgt zicht op hoe een groep leerlingen zich kan ontwikkelen tot een team en welke interventies daarvoor nodig zijn. Deze kennis kun je inzetten om het eigenaarschap van een groep leerlingen, die samen aan een project werken, te vergroten. Je bent na deze middag nog geen volleerd teamcoach. Wel heb je meer inzicht in hoe groepen zich ontwikkelen en welke interventies je kunt toepassen. Uiteraard is het meenemen van casuïstiek mogelijk.

Voor wie: Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
Duur: 1 dag van 09.30uur tot 16.30uur (inloop vanaf 09.00uur)
Locatie: Cursus en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Kosten: € 275,- per persoon, inclusief lunch en materialen
Organisatie: VormConsult
Trainer: Otto van de Vorm
Status: Training op individueel niveau (alle docenten binnen het BCP-team).
Training is opgenomen in het lerarenregister, deelnemers ontvangen een certificaat

Voorwaarden voor deelname:
Deelnemers hebben de basistraining Coachend Begeleiden reeds gevolgd

Meld je aan!

Aanmelden kan t/m vrijdag 21 februari 2020, 12:00 uur.

14 februari 2019

Introductie Bèta Challenge

Tijdens deze bijeenkomst maken de scholen kennis met het consortium Bèta Challenge, het projectbureau en wijze waarop de consortiumscholen met elkaar uitvoering geven aan het BCP gedachtengoed. De bijeenkomst is bij uitstek het moment waarop we met elkaar kennismaken en ervaringen en expertise kunnen uitwisselen.

Deze training is een kennismaking met het consortium BCP, het programmabureau en de onderwijskundige uitgangspunten van het Bèta Challenge programma.

Aan de hand van concrete opdrachten maken docenten kennis met de specifieke vorm van opdracht gestuurd onderwijs binnen BCP, het vak Technologie & Toepassing (T&T) en de verschillende rollen van de BCP-docent. Er wordt ingegaan op het competentiegericht denken en handelen van de docent en de begeleiding daarin van de T&T-leerling.

De training biedt ruimte om met elkaar de eerste gedachten, ervaringen en expertise uit te wisselen over bovenstaande onderwerpen. We proberen tot (eerste) inzichten te komen en handvatten te creëren voor de uitvoering van het Bèta Challenge programma in de eigen school en binnen het netwerk waarin je als school / team participeert.

Aan het einde van de dag hopen we je handvatten te geven waarmee je als docent

 • verder kunt werken en ontwikkelen vanuit een gemeenschappelijk (BCP-)kader
 • aan de slag kunt met het schrijven van BCP-opdrachten en de uitvoering in de lespraktijk
Voor wie: Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
Duur: 10.30 tot 15.00 uur
Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Kosten: €165,- pp inclusief lunch en materiaalkosten
Organisatie: Programmabureau Bèta Challenge
Trainer: Marieke Rinket
Status: Training op individueel niveau (alle docenten binnen het BCP-team)
en voorwaardelijk voor deelname aan de andere trainingen. Training is opgenomen in het lerarenregister, deelnemers ontvangen een certificaat.

Aanmelden voor deze training kan t/m 5 februari.

SCHRIJF JE IN!

Informatie en voorwaarden voor deelname BCP-scholing:

Bijdrage voor professionalisering

Voor scholing en professionalisering wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. Daar waar professionalisering plaatsvindt op basis van kenniskringen, werksessies en docentendagen wordt dit primair bekostigd uit het gemeenschappelijk budget van het consortium. Voor de overige Bèta Challenge scholing (trainingen) wordt een bijdrage gevraagd.

De kosten voor scholing per deelnemer bedragen:
 • Training 1 dag: €275,- (inclusief lunch & materiaalkosten)
 • Training ½ dag: €165,- (inclusief lunch & materiaalkosten)

Voorwaarden deelname Scholingsdag Bèta Challenge:

 1. De scholingsdagen zijn primair bedoeld voor docenten en coördinatoren van de Bèta Challenge scholen die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
 2. Daarnaast is het voor Bèta Challenge scholen mogelijk om ook collega- (en niet BCP-) docenten op te geven voor trainingen. Voorwaarde daarbij is dat deze docenten eerst de introductiecursus hebben gevolgd. Daarbij hebben Bèta Challenge docenten altijd voorrang op deelname.
 3. Inschrijving geschiedt op basis van het invullen van het digitale inschrijfformulier tot en met de aangegeven sluitingstermijn.
 4. Voor alle aangeboden trainingen geldt een minimum- en maximumaantal deelnemers.
 5. Bij meer aanmeldingen dan het maximumaantal deelnemers per training selecteren we op basis van datum van aanmelding. Bèta Challenge docenten hebben daarbij altijd voorrang op deelname.
 6. Bij minder aanmeldingen per training dan het minimum komt de betreffende training te vervallen.
 7. Docenten kunnen zich aanmelden voor de verdiepingstrainingen als zij de betreffende basistrainingen hebben gevolgd.
 8. De scholingsbijdrage wordt vooraf in rekening gebracht aan de scholen.
 9. Bij afmelding van deelname binnen 14 dagen voor aanvang van de training wordt de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.