Bèta Challenge scholen

“Conceptueel kader van BCP als kapstok”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Bèta Challenge scholen

“Conceptueel kader van BCP als kapstok”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Scholen

Bèta Challenge scholen gebruiken het conceptueel kader van BCP als kapstok voor de uitvoering van het Bèta Challenge onderwijs. Zij zijn erop gericht een krachtig regionaal netwerk te vormen met andere collega-scholen in de keten en bedrijven en instellingen. Er wordt nauw samengewerkt met het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Alle directies en teams hebben een (pro)actieve rol in het regionale en landelijke netwerk. Betrokken medewerkers op verschillende niveaus worden gefaciliteerd om binnen en buiten de school te werken aan de ontwikkeling en implementatie van een duurzaam Bèta Challenge programma. In teamverband wordt gewerkt aan een meerjarenplan voor de eigen school. Enkele speerpunten daarbij zijn: het ontwikkelen en uitvoeren van projectopdrachten (ontwerpen van onderwijs), het opzetten van een bedrijvennetwerk, een duurzame samenwerking tot stand brengen met regionale ketenpartners uit po, vo en mbo (netwerk- en ketensamenwerking) en samen professionaliseren (scholing en training).

“Borging van kwaliteit van het onderwijs”

Bèta Challenge scholen werken binnen het consortium samen aan de kwaliteit van het onderwijs. Zij zijn erop gericht om samen een waardevol en betekenisvol netwerk voor scholen en leerlingen te zijn en te blijven.

Het Bèta Challenge consortium kent een eigen kwaliteitssystematiek met een vierjarige gesprekkencyclus. Met behulp van deze systematiek kan de kwaliteit van het Bèta Challenge programma zichtbaar worden gemaakt en geëvalueerd en getoetst aan de gemeenschappelijk vastgestelde kaders. Bèta Challenge scholen, samenwerkingspartners uit onderwijs en bedrijfsleven, en regionale netwerken spelen daarin zelf ook een actieve rol. Tijdens collegiale bezoeken treden zij op als kritische sparringpartners.

De kwaliteitssystematiek van Bèta Challenge is primair bedoeld om scholen verder te helpen in hun ontwikkeling van het programma (ontwikkelingsmodel). In de kern is het erop gericht om voortdurend te leren en te verbeteren. Beoordeling vindt plaats in de context van de ontwikkelstappen die een school maakt. 

Bij iedere kwaliteitsmeting willen we met elkaar inzicht krijgen in het resultaat van de volgende ontwikkelingen:

  1. Hoe ervaren leerlingen het BCP-onderwijs?
  2. Wat leren de leerlingen (leerwinst)?
  3. Draagt het onderwijs bij tot een betere aansluiting en doorstroming binnen de route vmbo (g/t) – mbo?
  4. Hoe vertaalt de school het Bèta Challenge programma in een doorlopende ontwikkeling (leerlijn) in de school?
  5. Hoe vertalen de leraren het Bèta Challenge programma in een curriculum waarin doelen, opdrachten en beoordeling op elkaar afgestemd zijn en hoe ontwikkelt zich dit?
BCP-Afbeelding-2