Privacy Policy

“betachallenge.nl”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Privacy Policy

“betachallenge.nl”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Bèta Challenge privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld met als doel je helder en duidelijk te informeren over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Het Bèta Challenge consortium neemt de verantwoordelijkheid op zich om ervoor te zorgen dat er zo zorgvuldig mogelijk wordt omgegaan met jouw vertrouwelijke gegevens. De verklaring is van toepassing op het gebruik van de website www.betachallenge.nl, het online platform Platformbcp.nl en de gegevens die jij aan het consortium verstrekt ten behoeve van het lidmaatschap van en deelname in het samenwerkingsverband.

Gegevens Bèta Challenge consortium

Het Bèta Challenge consortium is een samenwerkingsverband van vo-scholen in Nederland die een mavo GL/TL-route aanbieden. De missie van het Be ta Challenge consortium is de toonaangevende organisatie te zijn in de transitie van traditioneel naar toekomstbestendig onderwijs in de GL / TL. Het beoogt de leerling in de vmbo –tl/gl (mavo)-mbo route maatschappelijk en economisch-technologisch relevant onderwijs aan te bieden dat hem inzicht geeft in zijn talenten, zijn kansen en mogelijkheden en hem voorbereidt op zijn maatschappelijke en economische functioneren.

Het bestuur en de directie zijn gevestigd op locatie van het Newmancollege, Vervierstraat 4, 4826 HT Breda. Het programmabureau en secretariaat is ondergebracht bij Onderwijsadviesbureau Pesant en gevestigd aan de Reactorweg 301, 3542 AD Utrecht. De kassiersfunctie is ondergebracht bij BCP-school SSG De Rede, Oude Vaart 1, 4537 CD Terneuzen.

Waarom leggen wij jouw persoonsgegevens vast?

Persoonsgegevens die wij verwerken van contactpersonen, werknemers, opdrachtgevers en andere (potentiële) relaties, gebruiken wij allereerst zodat we met jou kunnen communiceren en indien nodig c.q. wenselijk contact met je kunnen opnemen.
Daarnaast gebruiken we deze gegevens voor de volgenden doeleinden:

  • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
  • Om je te informeren over de dienstverlening van het consortium;
  • Om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te laten maken van onze besloten web- omgevingen;
  • Om contactpersonen van scholen, netwerken en partnerorganisaties (w.o. docenten, coördinatoren, schoolleiders) te voorzien van relevante informatie betreffende het samenwerkingsverband. Het betreft hier bijvoorbeeld informatie over bijeenkomsten, overleg en activiteiten in het kader van netwerksamenwerking, kwaliteitszorg en professionalisering;
  • Om verbindingen tot stand te brengen tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheidsinstanties teneinde samenwerking, uitwisseling en kennisdeling tot stand te brengen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van het consortium. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en behoeften of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit partners en opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Wie heeft inzage in jouw persoonsgegevens?

Het bestuur, de directie, medewerkers van het programmabureau Bèta Challenge en de bedrijven die het BCP-platform en website beheren (hosten) hebben inzage in jouw persoonsgegevens.
Om de dienstverlening van Bèta Challenge mogelijk te maken hebben daarnaast ook de medewerkers werkzaam bij Onderwijsadviesbureau Pesant inzage in jouw persoonsgegevens. En in het kader van marketing & communicatie activiteiten maakt het consortium gebruik van een externe vormgever. Met deze betrokken bedrijven zijn verwerkersovereenkomsten vastgelegd waarin afspraken zijn gemaakt op welke wijze zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze contracten zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Het Bèta Challenge consortium bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving. Contactgegevens, zoals naam en e-mailadres, worden gedurende het lidmaatschap bewaard. Binnen deze termijn kun je altijd je eigen data opvragen. Na deze termijn worden de contactgegevens verwijderd. Ieder cursusjaar wordt vanuit het programmasecretariaat aan alle aangesloten scholen een update gevraagd van de contactgegevens.
De overige gegevens zoals eerder gedeeld en ontwikkeld onderwijs- en lesmateriaal worden geaggregeerd tot groepsbestanden en blijven opgeslagen in de BCP- database. Deze data worden gebruikt voor de gezamenlijke kennisbank, teneinde met elkaar te kunnen blijven uitwisselen, doorontwikkelen en verbeteren van het onderwijsprogramma Bèta Challenge. Deze bestanden zijn dan niet meer tot individuele personen te herleiden.

Hoe zit het met gebruik en publicatie van beeldmateriaal?

Foto’s en video’s waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, zijn persoonsgegevens. Het Bèta Challenge consortium vraagt bij publicaties van foto’s, video’s en ander beeldmateriaal van leerlingen, docenten en schoolleiders gerelateerd aan Bèta Challenge activiteiten op de website en het platform standaard toestemming via de betreffende scholen. In het vervolg wordt daarvoor ook een verwerkingsovereenkomst opgesteld tussen school en consortium waarin de school toestemming verleent aan het consortium om beeldmateriaal te gebruiken.

Houdt hierbij rekening met het feit dat elke school zelf expliciet toestemming moet hebben van leerlingen en / of ouders. Hoe je dat als school het beste kunt doen kun je lezen op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?

Zowel Platformbcp.nl als de website www.betachallenge.nl zijn voorzien van een beveiligde verbinding; alle gevoelige informatie wordt onherkenbaar gecodeerd alvorens te verzenden.
Het online platform maakt gebruik van een ISO27001 gecertificeerd bedrijf voor hosting en opslag van gegevens. De gegevens op het platform zijn zo volgens deze norm voor dataveiligheid beschermd tegen verlies en lekken.
Wij hechten veel belang aan jouw privacy. De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Mocht er onverhoopt sprake zijn van een datalek, dan zullen wij dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: www.cbpweb.nl.

Heb je controle over je eigen gegevens?

Je hebt recht op inzage, correctie/aanvulling, verwijdering en opname van jouw persoonsgegevens binnen de bewaartermijn. Je kunt de gegevens opvragen bij het programmabureau Bèta Challenge via de telefoon (085-0703422) of per e-mail (bcp@pesant.nl).

Tevens heb je recht op het intrekken van eerder verleende toestemming die je ons hebt gegeven om je gegevens te verwerken. Het Bèta Challenge consortium zal vanaf dat moment je gegevens niet meer gebruiken en verwijderen vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken. Ook kun je een klacht indienen wanneer je het idee hebt dat er niet goed met je gegevens om is gegaan. Ook dit kun je doen via de gebruikelijke kanalen, telefoon (085-0703422) of per e-mail (bcp@pesant.nl).

Het Bèta Challenge consortium kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele versie is altijd via www.betachallenge.nl te raadplegen.

September 2020, Utrecht