Scholingsaanbod Bèta Challenge

Trainingsdagen voor persoonlijke ontwikkeling

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Scholingsaanbod Bèta Challenge

Trainingsdagen voor persoonlijke ontwikkeling

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Informatie scholingsdagen

Bèta Challenge biedt tweejaarlijks een interessant programma aan trainingsdagen om jezelf te ontwikkelen.

Het aanbod in de periode september tot en met april 2023 is fysiek op locatie. 

Op deze pagina vind je een overzicht van de trainingen die worden aangeboden. Inschrijven is nu mogelijk! Check je agenda en meld je in één keer aan voor 1 of meerdere trainingen van jouw keuze.

Bij de volgende trainingen zijn nog plekken vrij en kun je je aanmelden tot en met 10 februari.

 • Van bedrijf tot onderwijsopdracht op 14 maart 2023
 • Coördinatorentraining BCP 15 maart 2023
 • Arduino gevorderd op 16 maart 2023
 • Beoordelen binnen BCP-basis op 28 maart 2023
 • Beoordelen verdieping op 4 april 2023
 • Creatieve denktechnieken op 5 april 2023

Aanmelden voor bovenstaande trainingen is mogelijk tot en met 10 februari 2023.

BCP-Netwerk-Slider-2

Deze training is voor nieuwe BCP scholen en nieuwe teamleden van huidige BCP scholen

Deze training is een kennismaking met het consortium BCP, het programmabureau en de onderwijskundige uitgangspunten van het Bèta Challenge programma. Docenten krijgen een indruk van de wijze waarop de consortiumscholen daar met elkaar uitvoering aan geven.

Aan de hand van concrete opdrachten maken docenten kennis met de specifieke vorm van opdracht gestuurd onderwijs binnen BCP, het vak Technologie & Toepassing (T&T) en de verschillende rollen van de BCP-docent. Er wordt ingegaan op het competentiegericht denken en handelen van de docent en de begeleiding daarin van de T&T-leerling.

De training biedt ruimte om met elkaar de eerste gedachten, ervaringen en expertise uit te wisselen over bovenstaande onderwerpen. We proberen tot (eerste) inzichten te komen en handvatten te creëren voor de uitvoering van het Bèta Challenge programma in de eigen school en binnen het netwerk waarin je als school / team participeert.

We realiseren met elkaar een opbrengst waarmee je als docent:

 • verder kunt werken en ontwikkelen vanuit een gemeenschappelijk (BCP-)kader
 • eerste handvatten hebt voor het schrijven van BCP-opdrachten en de uitvoering in de lespraktijk

Datum training: 1 februari 2023
Tijd: 10.00 – 15.00 uur

Aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk.

Organisatie:Programmabureau Bèta Challenge
Trainers:Babs van Sleeuwen en Joziene de Wolf
Status:Alle leden binnen het BCP-team van een school volgen deze training. De training is voorwaardelijk voor deelname aan de andere BCP-trainingen. Deelnemers ontvangen een certificaat.

In de Bèta Challenge projectopdrachten is er een balans tussen een actueel vraagstuk (uit het bedrijfsleven), loopbaanoriëntatie (de kennismaking met vervolgopleiding en beroep) en de ontwikkeling van algemene vaardigheden (competenties). Hoe zorg je ervoor dat een projectopdracht leidt tot een concreet resultaat bij leerlingen? Wat motiveert hen? Op welke wijze stimuleer je de ontwikkeling van vaardigheden en competenties? Wat betekent dit voor de mate waarin je als docent stuurt en de zelfstandigheid die je mag verwachten van de leerling?

Deze vragen en de concrete vertaalslag daarvan staan centraal in deze training begeleid schrijven van projectopdrachten. In het eerste dagdeel van deze training zullen we gezamenlijk naar de onderdelen van een BCP-projectopdracht kijken, in het tweede deel gaan deelnemers zelf schrijven aan een eigen projectopdracht.

Datum training: 14 februari 2023
Tijd: 9.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk.

Organisatie:Van Roode
Trainers:Steven van Roode
Status:Training vanuit het basisaanbod, op teamniveau te volgen (min. 2 docenten per BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.
BCP-Netwerk-Slider-1

Bij veel docenten leeft de vraag hoe zij kunnen omgaan met het beoordelen van leerlingen bij Bèta Challenge en Technologie & Toepassing (T&T).

Het concept examenprogramma biedt daarvoor een handvat; afgeleid van de eindtermen kun je voor andere leerjaren een aantal criteria vaststellen. Welke rol spelen product en proces in de beoordeling? Op welke manieren kun je beoordelen en hoe kom je tot een passende weging? Welke instrumenten en/of tools kun je inzetten? En hoe evalueer je de ontwikkeling van de leerling op competenties en beroepsoriëntatie? Bovenstaande vragen worden verkend aan de hand van theorie en good-practices en er wordt concreet gewerkt aan een eigen beoordelingssystematiek.

In het eerste dagdeel van deze training kijken we naar verschillende manieren van beoordelen, in het tweede dagdeel gaan de deelnemers aan de slag met hun eigen beoordelingssystematiek. Het is handig als je als team gezamenlijk meedoet aan de training.

Datum training: 28 maart 2023
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Aanmelden voor deze training is mogelijk tot en met 10 februari.

Organisatie: Van Roode
Trainers: Steven van Roode 
Status: Training vanuit het basisaanbod, op teamniveau te volgen (min. 2 docenten per BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

Training: Beoordelen en evalueren binnen Bèta Challenge - verdieping

In deze verdiepende training over beoordelen binnen Bèta Challenge ga je terug naar de kern van het onderwijsprogramma Bèta Challenge. De trainer neemt je mee in hoe een doorlopende leerlijn voor competentieontwikkeling en beroepsoriëntatie op school kan worden opgezet en geïmplementeerd; de docent kan daarbij een koppeling maken tussen een algemeen curriculum, individuele en gemeenschappelijke competentieontwikkeling van leerlingen, en het schrijven van concrete BCP-opdrachten.

Daarnaast geeft de training de deelnemer inzicht in:

 • verschillende vormen van feedback waarmee het leer- en ontwikkelproces van leerlingen kan worden ondersteund; de docent kan koppelingen leggen tussen waargenomen leerlinggedrag, de fasering van een liminaal leerproces en de keuze van feedback en interventies
 • manieren om de ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen

Datum training: 4 april 2023
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Aanmelden voor deze training is mogelijk tot en met 10 februari.

Voorwaarde voor deelname: deelnemers hebben de basistraining beoordelen en evalueren reeds gevolgd

Organisatie:Van Roode
Trainers:Steven van Roode
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Aan te bevelen is om deze training met minimaal 2 personen per BCP-team te volgen. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Het doel van de basistraining loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is docenten te trainen in hun rol van begeleider van leerlingen binnen praktijkgerichte programma’s zoals technologie en toepassing. Het voeren van loopbaanreflectiegesprekken (met de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers) staat hierbij centraal. In deze training worden praktische vaardigheden en theoretische achtergronden aangereikt zodat docenten het eerste deel van hun LOB-verantwoordelijkheid vorm kunnen geven: het voeren van een loopbaangerichte dialoog.

In BCP-opdrachten krijgen jongeren de kans om zich te oriënteren op verschillende techn(olog)ische werkvelden (of bètawerelden), maar het is bewezen dat die ervaring alléén nog geen zinvolle reflectie oplevert. Daar hebben leerlingen gesprekken met anderen bij nodig. Met de LOB-gesprekstechnieken kunnen docenten toewerken naar waardevolle reflecties door aan te sluiten bij betekenisvolle ervaringen. LOB richt zich op het gesprek tussen de docent en de leerling, de dialoog, waarbij het doel is dat de leerling door die gesprekken zichzelf (beter) leert kennen en hierdoor (beter) leert kiezen. Met LOB ondersteunen docenten leerlingen bij het ontdekken van wat ze kunnen, naar het krijgen van inzicht in de eigen kwaliteiten en motieven en het maken van een beargumenteerde keuze.

In deze training worden praktische vaardigheden en theoretische achtergronden aangereikt waarmee docenten beter toegerust raken om hun LOB-verantwoordelijkheid vorm te geven. LOB is een vorm van gespreksvoering waarbij leerlingen terugkijken op een ervaring, in dialoog met de docent betekenis leren geven aan die ervaring en zelf in actie komen, waardoor zij hun loopbaancompetenties en beroepsbeeld ontwikkelen. Geen standaard training, maar een die past bij het Bèta Challenge programma en die verder zal worden gevormd door de bijdragen van de deelnemende docenten.

Tijdens deze basistraining richten we ons vooral op het begeleiden van loopbaanoriëntatie, inclusief de loopbaancompetenties.

De volgende verdiepende training (tweede deel) zoomt in op de LOB-verantwoordelijkheid van de docent in de rol van ontwerper: een loopbaangerichte leeromgeving. Deze twee trainingen vormen één samenhangend geheel.

Datum training: 7 februari 2023
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk.

Organisatie:EDU loopbaan begeleiding
Trainers:Diane Kattevilder en Joke Ykema 
Status:Training vanuit het basisaanbod, op individueel niveau te volgen (alle docenten binnen het BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

Het doel van de verdiepende training loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is docenten te trainen in hun rol van ontwerper – van een loopbaangerichte leeromgeving. Het verbeteren en verankeren van LOB op de eigen school staat hierbij centraal. In deze training wordt gewerkt met assessments en praktische opdrachten zodat de kwaliteit van loopbaangesprekken verhoogd wordt. Docenten brengen eigen opnames van LOB-gesprekken met leerlingen mee om aan eigen ontwikkeldoelen te werken. Ook is er ruim aandacht voor implementatie en borging van LOB op de eigen school.

Deze training is het vervolg op de basistraining oriëntatie LOB binnen BCP en samen vormen de trainingen één geheel. Jongeren voorbereiden op een flexibele arbeidsmarkt, zelfs op banen die nu nog niet eens bestaan, vraagt om een loopbaangerichte leeromgeving: praktijkgericht, vraaggericht en dialogisch. Dat is een behoorlijke uitdaging. De vervlechting van LOB met de BCP-opdrachten is uitgangspunt van de training. We gaan enerzijds dieper in op de kwaliteit van de gespreksvoering en anderzijds op het ontwerp en de organisatie van het onderwijs. Het doel is dat hiermee leerlingen zich niet alleen volwaardige gesprekspartners voelen, maar ook leren wat relevant en belangrijk is én daarbij zelf aan het stuur staan van hun leerproces.

Goede, kwalitatieve LOB-gesprekken leer je door ‘vlieguren’ te maken. Het blijft mensenwerk, reflectietechnieken verfijnen door oefening.

In deze training werken docenten samen aan hun eigen ontwikkeldoelen, waarvoor de trainers handvatten, feedback en voorbeelden aanreiken. We bespreken verder gespreksformulieren en een gespreksleidraad om LOB in de school te kunnen borgen. De toepassing van LOB in het Bèta Challenge programma wordt ook uitgebreid behandeld, zodat docenten al de volgende dag verder met LOB aan de slag kunnen.

Hierna volgt de echte uitdaging: draagvlak opbouwen en uw LOB-idealen uitvoeren op school. Ook hiervoor kunnen de trainers maatwerk bieden. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Datum training: 14 maart 2023
Tijd: van 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk.

Voorwaarde voor deelname: deelnemers hebben de basistraining LOB reeds gevolgd

Organisatie:EDU loopbaan begeleiding
Trainers:Diane Kattevilder en Joke Ykema 
Status:Training vanuit het basisaanbod, op teamniveau te volgen (min. 2 docenten per BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

Soms kan het lastig zijn om de juiste opdracht te vinden voor of met jouw leerlingen bij een bedrijf. Waar liggen de uitdagingen van bedrijven die passen bij jouw leerlingen? En hoe vertaal je die naar een geschikte opdracht? Wat laat je de leerlingen doen?

In deze training gaan we aan de slag met een toolbox die helpt met:

 1. Het vertalen van een opdracht naar vraagstukken in een bedrijf
 2. Het behapbaar maken van die vraagstukken
 3. Het koppelen van passende werkvormen aan die vraagstukken
 4. Het integreren van vraagstukken en werkvormen tot een opdracht met een ‘goed verhaal’

Aan het einde van de dag heb je de structuur van jouw opdracht klaar, zodat je die makkelijk uit kunt schrijven tot een goed lopende opdracht. De toolbox neem je na de cursusdag mee naar huis en je krijgt toegang tot een speciale webpagina die bij deze cursusdag hoort. Hierdoor kun je steeds opnieuw makkelijk opdrachten bedenken die passen bij het bedrijf en bij jouw leerlingen.

De trainer geeft je handvatten om in te zoomen op een bedrijf, en om een breed vraagstuk vervolgens weer klein te maken tot een opdracht. De verschillende werkvormen die worden aangereikt helpen bij het vormgeven van activiteiten, formuleren van denk- en leervragen en het coachen op vaardigheden.

Datum training: 14 maart 2023
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Aanmelden voor deze training is mogelijk tot en met 10 februari.

Organisatie:Bedrijf in de Klas
Trainers:Martha Hoebens
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Deze training bestaat uit twee delen. Een basistraining van 1 dag en een vervolgtraining van 1 dagdeel. Je kunt aan het vervolg deelnemen als je ook de basistraining hebt gevolgd.

Basistraining:
Tijdens de basistraining leer je een aantal coachtechnieken die je meteen in de praktijk kunt toepassen. Je leert hoe je resultaatgericht kunt coachen en hoe je de leerling helpt zijn eigen antwoorden te laten vinden. Je leert dit door op de juiste manier te luisteren, feedback te geven en door te vragen. Omdat naast technieken, jij als coachende docent, je belangrijkste instrument bent, zul je je tijdens deze training ook bewuster worden van je gedrag, je overtuigingen, je (onbewuste) vooroordelen en welk effect dit heeft op het coachresultaat. Aan het eind van de dag stel je een actieplan op wat voor manier je het geleerde in de praktijk gaat toepassen.

Vervolgtraining:
Bij aanvang van de vervolgtraining reflecteer je op de afgelopen periode: wat zijn de resultaten van het oefenen in de praktijk met het geleerde uit de basistraining? Daarna ga je aan de slag met groepsdynamica. Je krijgt zicht op hoe een groep leerlingen zich kan ontwikkelen tot een team en welke interventies daarvoor nodig zijn. Deze kennis kun je inzetten om het eigenaarschap van een groep leerlingen, die samen aan een project werken, te vergroten. Een groep leerlingen leert hierdoor meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en eigen leren. Je bent na deze middag nog geen volleerd teamcoach. Wel heb je meer inzicht in hoe groepen zich ontwikkelen en welke interventies je kunt toepassen. Uiteraard is het meenemen van casuïstiek mogelijk.

Datum training:
Deel 1: 13 februari 2023
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Deel 2: 13 maart 2023
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk.

Organisatie:Vormconsult
Trainers:Otto van de Vorm
Status:Training van uit het basisaanbod, te volgen op individueel niveau (alle docenten binnen het BCP-team volgen deze training). Deelnemers ontvangen een certificaat.
BCP-Netwerk-Slider-5

In deze praktische Arduino Basistraining maken de deelnemers kennis met Arduino: de hardware, de software en het online lesmateriaal. Een Arduino is een programmeerbare microcontroller op een printplaat. Arduino is heel erg geschikt als prototyping tool. Men gaat na een korte introductie zelf aan de slag met de Arduino. We staan stil bij de basis van het programmeren van, aanvankelijk, eenvoudige Arduino-opdrachten. Tijdens de training worden tips en trucs aangereikt om dit lesmateriaal toe te passen in Bèta Challenge opdrachten, er zijn diverse voorbeelden beschikbaar.

Ook is er aandacht voor het tekenprogramma Fritzing en tijd om samen naar enkele interessante sites te kijken met ideeën die bruikbaar zijn in de praktijk. Vooraf krijgen deelnemers instructies voor het installeren van de benodigde software. Er is voor deze training geen voorkennis vereist. Enige kennis van elektronica (stroomkring, weerstand, led, schakelaar) is handig.

Practicum-set: Om de online Arduino basistraining te volgen dien je over een practicum set te beschikken of er een aan te schaffen. Deelnemers kunnen dit vooraf aangeven. Combinatie aanbieding; Alleen deelnemers van de training die vooraf aangeven een set te willen bestellen kunnen dit via het BCP-programmabureau doen. Je betaalt dan geen €61,50 maar €35,- inclusief btw voor een practicumset. Deze set bevat alle onderdelen om de online lessen van Fun met Electronica uit te voeren.

Datum training: 10 februari 2023
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: vergadercentrum Domstad Utrecht.

Aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk.

Organisatie:Fun met Electronica
Trainers:Frank Hagenaars
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

In de Arduino gevorderden training is er tijd om de Arduino-kennis op te frissen en uit te breiden naar eigen behoefte. Bij aanvang van de training wordt het aanbod toegelicht. Deelnemers kunnen, onder begeleiding, hun Arduino-kennis opfrissen en daarna een keuze maken uit het aanbod van opdrachten.

Er zijn diverse opdrachten uit te werken op basis van verschillende thema’s. Het is mogelijk om één of meerdere thema’s uit te voeren gedurende deze dag. Het gaat dan om:

 • Meten en data-loggen; Hier leer je hoe je metingen kan bewerken en verwerken. Het opslaan van metingen op b.v. een SD-kaart. Er is ook een opdracht waarbij je een meting maakt die via de service Thingspeak op afstand te volgen is.
 • Meten en regelen; Hier leer je hoe je aan de hand van een meting een actie kan laten uitvoeren. Voorbeeld: Hoe regel je slim de temperatuur in een leslokaal aan de hand van een binnen- en buiten temperatuurmeting?
 • Robotica; Hier leer je hoe je servo’s en motoren aan kunt sturen en hoe je op basis van sensorwaarden een robot autonoom kan laten werken. Er zijn opdrachten beschikbaar met een Smart Robot-car.
 • Internet of Things; Hier leren we hoe we een Arduino kunnen verbinden met een WiFi-netwerk. We zetten een project op waarbij je via IFTTT berichten krijgt als de temperatuur in je koelkast te hoog oploopt. 

Datum training: 16 maart 2023
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Aanmelden voor deze training is mogelijk tot en met 10 februari.

Organisatie:Fun met Electronica
Trainers:Frank Hagenaars
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

De Eduscrum methode is een raamwerk voor het begeleiden van leerlingen waarbij de verantwoordelijkheid voor het leerproces is gedelegeerd van docent naar leerling. Het raamwerk biedt docenten en leerlingen mogelijkheden om in het onderwijsprogramma van Bèta Challenge complexe, uitdagende problemen te adresseren en tegelijkertijd op een productieve (en kwalitatieve) wijze leerdoelen na te streven. Toepassing van de Eduscrum methode in de projectopdrachten kan de kwaliteit daarvan versterken.

Bij de Eduscrum methode staat leren centraal; slimmer leren, beter leren samenwerken en jezelf beter leren kennen. Daarnaast zorgt deze manier van werken voor meer verantwoordelijkheid, plezier en energie. Hierdoor worden betere resultaten en kortere doorlooptijden bereikt. Leerlingen maken een positieve ontwikkeling door wat hen sterkt in hun vertrouwen in henzelf en het onderlinge vertrouwen. De sleutel van dit alles is eigenaarschap; leerlingen hebben de ruimte om hun eigen leerproces te bepalen binnen gestelde kaders en leerdoelen. De Eduscrum methode verbetert niet alleen vakinhoudelijke ontwikkeling maar ook de eigen persoonlijke ontwikkeling en de manier van samenwerken binnen een team.

De opzet van deze “Experience Sessie” bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen, en een voorbereidende huiswerkopdracht vooraf. De sessie is bedoeld om docenten kennis te laten maken met de Eduscrum methode waarbij een aantal technieken en methoden uit Eduscrum worden uitgelegd. De focus ligt zowel op het ervaren als leren van een aantal basiselementen van Eduscrum. Door een hoge mate van interactiviteit maak je kennis met een aantal begrippen en elementen die de Eduscrum methode zo bijzonder maken. Daarnaast werken we met een aantal werkvormen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Na deze sessie ben je in staat het raamwerk ook aan anderen (collega’s en leerlingen) uit te leggen heb je een goed beeld (en handvatten) van hoe je Eduscrum kan inzetten in je Bèta Challenge lessen.

Datum van deze training is op aanvraag.
Deze training wordt binnen de school of het netwerk incompany aangeboden. Neem hiervoor contact op via bcp@pesant.nl.
Mogelijk vanaf 8 personen. Datum en locatie in overleg met trainer en aanvrager. 

Organisatie:Stichting Agile for Education
Trainers:Arno Delhij
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Ervaringen uit de dagelijkse praktijk vormen de basis voor deze verdiepende sessie. Casussen uit de (eigen) lespraktijk worden ingezet om een goede indruk te krijgen van hoe je de Eduscrum methode op een goede wijze kunt inzetten in de uitvoering van Bèta Challenge opdrachten, en wat de (leer-) effecten kunnen zijn. 

Tijdens deze training werken deelnemers bovendien concreet aan de opbouw van een eigen Bèta Challenge opdracht met behulp van de methode Eduscrum. Belangrijk is dat je voor deze training een actuele projectopdracht meebrengt van je eigen school. Diverse principes en werkvormen uit het boek “Scrum in de klas” worden daarbij verder onder de loep genomen en toegepast.

Na deze sessie ken je de principes van de Eduscrum methode van A tot Z en ben je in staat leerlingen(teams) de aanpak van het scrummen eigen te maken. Met behulp van nieuwe inzichten en diverse werkvormen weet je in bestaande Bèta Challenge opdrachten een verbeterslag aan te brengen door de toepassing van de eduscrum methode.

Datum van deze training is op aanvraag.
Deze training wordt binnen de school of het netwerk incompany aangeboden. Neem hiervoor contact op via bcp@pesant.nl.
Mogelijk vanaf 8 personen. Datum en locatie in overleg met trainer en aanvrager. 

Organisatie:Stichting Agile for Education
Trainers:Arno Delhij
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Tijdens deze trainingsdag slaan we het grootste deel het tekenen van de onderdelen over. Wel kijken we naar de bestanden uit de tekenprogramma’s die nodig zijn om te kunnen lasersnijden of 3D printen. 

3D printen: We beginnen met het .STL bestand en het Slicer-programma Cura. Hiermee maken we een bestand wat te gebruiken is voor een 3D-printer. Waar moet je al op letten bij het ontwerp? Hoe kan je constructieproblemen oplossen? Hoe kan je sturen op b.v. printsnelheid met behoud van zoveel mogelijk kwaliteit? Kunnen we een 3D-printer meerdere onderdelen tegelijkertijd laten printen? We gebruiken voor deze training twee ‘laatste’ generatie 3D printers. Een instapmodel en een model met een iets groter printvolume. 

Lasersnijden: We doen deze trainingsdag op een locatie waar een lasersnijder aanwezig is. We beginnen met het tekenprogramma waar we een .dxf bestand uit gaan exporteren. Dit gaan we op verschillende manieren gebruiken. Eerst kijken we naar de instellingen van de machine, het te gebruiken materiaal. We doen wat experimenten om de instellingen te verfijnen. We kijken naar het verschil tussen snijden, lijngraveren en ingraveren. Hoe stel je dat op de machine in? Later kijken we ook naar plaatjes, tekeningen en logo’s die van het internet te downloaden zijn. We bewerken die om te kunnen snijden en graveren. Voor deze laatste stappen gebruiken we het gratis programma Inkscape en de gratis online service van CloudConvert. Tot slot gebruiken we een aantal online ‘File Generators’ voor het maken van doosjes, puzzels of tandwielen.

Datum van deze training is op aanvraag.
Deze training wordt binnen de school of het netwerk incompany aangeboden. Neem hiervoor contact op via bcp@pesant.nl.
Mogelijk vanaf 6 personen. Datum en locatie in overleg met trainer en aanvrager. 

Organisatie:Fun met Elctronica
Trainers:Frank Hagenaars
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Onshape is een professioneel online werktuigbouwkundig 2D en 3D tekenprogramma. Het is vergelijkbaar met SolidWorks en SolidEdge. Bijzonder is dat het in de browser werkt en bovendien gratis te gebruiken is voor het onderwijs. Het is op alle besturingssystemen toepasbaar; Windows, Linux, MacOS en Chromebook! Hoe kun je deze toepassing inzetten in de lespraktijk van Bèta Challenge?

Je leert in deze dagtraining hoe je tekeningen aanmaakt, gereedschappen in te zetten, onderdelen op maat maakt en later de maatvoering weer aan past. Ook leer je voorwerpen te tekeningen die uit verschillende onderdelen bestaat. Met diverse praktijkopdrachten leer je vanaf de basis tekeningen te maken die omgezet kunnen worden in bestanden om te kunnen lasersnijden en 3D printen. Tijdens deze dag kijken we ook naar de basisfuncties van het lasersnijden en 3D printen. Er is geen voorkennis vereist voor het volgen van deze training.

Datum training: 24 maart 2023
Tijd: 
09.30 – 16.30 uur 
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk.

Organisatie:Fun met Electronica
Trainers:Frank Hagenaars
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.
BCP-Netwerk-Slider-3

Met Sketchup maak je in een handomdraai een ontwerp van een huis. Hoe maak je nu een mooie weergave van dit ontwerp? In deze trainingsdag dag gaan we vanaf de basis aan het werk. Je leert tijdens deze dag tekeningen maken met het gebruik van diverse gereedschappen en technieken. Je krijgt diverse handvatten mee om de toepassing van Sketchup in te zetten in de lespraktijk van Bèta Challenge.

We gebruiken tijden deze training, in principe, SketchUp Free. SketchUp Free is de webversie van SketchUp en daardoor te gebruiken voor alle besturingssystemen; Windows, Linix, MacOS en Chromebook! Het is voor deelnemers ook mogelijk om de training te volgen met het desktop-programma Sketchup Pro.

Je maakt de Sketchup tekeningen op voor een mooie presentatie met herkenbare structuren van bouwmaterialen. Ook leer je objecten in je tekening te importeren uit een online bibliotheek om je tekening completer te maken. Tot slot kijken we naar presentatiemogelijkheden zoals het maken van een presentatie filmpje waarbij je virtueel door je tekening geloodst wordt.

Datum training: 30 maart 2023
Tijd: 
09.30 – 16.30 uur 
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk.

Organisatie:Fun met Elektronica
Trainers:Frank Hagenaars
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat

Zou het niet fantastisch zijn als leerlingen zichzelf, de docenten en de opdrachtgevers zouden verrassen met echt creatieve oplossingen! 

In veel BCP-opdrachten wordt innovatie van de leerlingen gevraagd. Creatief Denken is de aanjager van innovatie. Door het toepassen van het creatief proces en een scala aan creatieve denktechnieken wordt de kans groter om tot echt unieke oplossingen te komen voor een vraagstuk of probleem.

Hoe je op ideeën komt en hoe je voorbij dat eerste de beste idee komt waar leerlingen vaak aan vast houden ervaar je in deze workshop creatief denken. Je maakt op interactieve wijze kennis met de theorie van het creatief denken en het toepassen van creatieve denktechnieken in de lespraktijk van BCP. Ik geef je tips en werkvormen om de leerlingen geleidelijk te verleiden wat verder te denken en misschien zelfs out of the box. 

Enkele van de onderdelen die aan bod zullen komen zijn:

 • De essentie van creatief denken;
 • creatieve denkvaardigheden;
 • het creatief proces,
 • zelf oefenen met creatief denken op T&T vraagstukken.

Daarnaast staan we stil bij hoe je het creatief vertrouwen van de leerlingen geleidelijk kunt laten toenemen, het scheppen van een creatief klimaat in de klas en wisselen we met elkaar inzichten en ervaringen uit.  

Datum training: 5 april 2023
Tijd: 
09.30 – 16.30 uur

Aanmelden voor deze training is mogelijk tot en met 10 februari.

Organisatie:Mast Creativiteit
Trainers:Marcel Stolk
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat

Augmented reality (AR), virtual reality (VR) en mixed reality (MR) brengen de digitale wereld en de fysieke wereld samen. Met deze technologieën zal de manier waarop we leven en werken fundamenteel veranderen. Bij Bèta Challenge maken leerlingen kennis met diverse bestaande en nieuwe technologieën in verschillende contexten. Daar hoort omgaan met dit stukje nieuwe technologie zeker bij! Zijn wij ons als docenten bewust van de snelheid waarmee deze nieuwe wereld op ons afkomt? 

Extended Reality (XR), de overkoepelende term voor virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR) en andere immersive technologieën, biedt de mogelijkheid om de fysieke wereld en de digitale wereld te verbinden op manieren waar we eerder alleen van konden dromen. Met XR krijgt de digitale wereld een natuurlijke plek in ons leven.

Ik neem jullie een dag lang mee in deze wereld van extended reality. We gaan aan de slag met de HoloLens, nemen een flinke duik in de virtuele wereld en gaan op ontdekking in VR Sociale Platforms, maken eventueel een eigen hologram met een green screen. En we vergeten natuurlijk ook niet de toekomst van extended reality!

Deze workshop biedt een roller Coster aan theorie, praktisch bezig zijn en gave ervaringen. Kortom: genoeg ideeën en handvatten voor (nieuwe) toepassing(en) in de lespraktijk van het Bèta Challenge onderwijs.

Datum van deze training is op aanvraag.
Deze training wordt binnen de school of het netwerk incompany aangeboden. Neem hiervoor contact op via bcp@pesant.nl.

Mogelijk vanaf 8 personen. Datum en locatie in overleg met trainer en aanvrager.

Tijd: 10.00 – 17.00 uur

Organisatie:XL Learning
Trainers:Ewout Warringa
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat

“Aanrader voor (ervaren) Bèta Challenge scholen die klaar zijn om vanuit een goede basis een stap verder te gaan!”

Het onderwijsprogramma van Bèta Challenge biedt scholen doelen, kaders voor leren en ontwikkelen, voor de rol van de professional en de manier van organiseren. Maar de invulling van het programma is in elke school en elke regio anders. Logisch, want we werken aan betekenisvol onderwijs samen met partners uit de beroepspraktijk. Ook zijn er scholen die het concept willen vertalen naar (een) ander(e) profiel(en). Dit vraagt allemaal om het vermogen van teams om onderwijs te ontwerpen en een curriculum te bouwen.

Het ontwerpen van een sterk curriculum betekent het maken van keuzes. Dat is belangrijk voor een beginnende school, maar zéker ook voor scholen die al ervaren zijn in het Bèta Challenge onderwijs. Want juist als je eenmaal de basis daarvan beheerst komt het erop aan je vakmanschap te laten zien en de betekenis van het onderwijs voor de leerling te vergroten. In de training curriculum ontwerp reiken we je een aantal concrete handvatten voor hoe je dit samen met collega’s kunt aanpakken. We spelen daarbij in op de fase van ontwikkeling van het Bèta Challenge programma op jouw school en op jouw ontwerpvragen. Het betekent dat we werken vanuit de basis die er is en dat we je faciliteren in het maken van een volgende stap. 

De training vraagt een actieve inbreng van iedere deelnemer. Je bereikt het beste resultaat als je samen met een andere collega van je team participeert. Je kunt er ook voor kiezen om de werksessie die onderdeel is van de training samen met je team in te vullen.

LET OP: de training duurt 1 dag en als je je opgeeft voor deelname aan de training is er vooraf een (online) intake van +/- 45 min. Het programmabureau neemt contact op om deze in te plannen. 

Datum training: 29 maart 2023
Tijd: 
09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk.

Na aanmelding wordt contact opgenomen voor het inplannen van het online intakegesprek.

Organisatie:Pesant
Trainers:Evelien Ketelaar en Naomi Veldhoven
Status:Training vanuit verrijkend aanbod, op teamniveau te volgen (min. 2 docenten per BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

 

In de praktijk merken we dat (startende) coördinatoren het soms lastig vinden om de samenwerking binnen het BCP-team op school te organiseren. De verschillende rollen die de coördinator heeft, wordt beïnvloed door omgeving, verwachtingen en persoonlijkheid.

De BCP-coördinator is geen leidinggevende, maar wel verantwoordelijk voor de uitvoering van het primaire proces. Deze training bevat dan ook de basisprincipes van teamaansturing en is bedoeld voor coördinatoren die in hun rol willen groeien en beter willen worden in het aansturen van het BCP-team.

Het resultaat van deze training is:

 • De coördinator krijgt inzicht in zijn vaardigheden en valkuilen.
 • De coördinator is zich bewust van zijn rol en positie binnen het team en binnen de organisatie.
 • De coördinator leert het team optimaal samenwerken. 
 • De coördinator stuurt het BCP-team succesvol aan.

Voor een optimale interactie met de deelnemers hanteren wij een groepsgrootte van minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

Omdat de training voorafgegaan wordt met een test en een gesprek met de eigen netwerkcoach, is het van belang je op tijd in te schrijven.

Datum training: 15 maart 2023
Tijd: 
09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Aanmelden voor deze training is mogelijk tot en met 10 februari.

Organisatie:Pesant
Trainers:Babs van Sleeuwen en Naomi Veldhoven
Status:

Training vanuit verrijkend aanbod. Voor coördinatoren van BCP-scholen. Deelnemers ontvangen een certificaat.

 

BCP-Afbeelding-6

Facts en voorwaarden BCP-scholingsaanbod 2022-2023

Voor deze trainingsdagen gelden de volgende facts:

Duur fysieke trainingen: 1 dag van 09.30 uur tot 16.30 uur (inloop vanaf 09.00 uur).
m.u.v. de trainingen: coachend begeleiden verdieping van 13.30 – 17.00 en introductiecursus van 10.00 – 15.00 uur.
Locatie fysieke trainingen:        Cursus en vergadercentrum Domstand, Utrecht
Kosten fysieke trainingen:
inclusief lunch en materialen
€ 285,- p.p.
Voor de dagdeeltrainingen coachend begeleiden (v) en de introductiecursus € 175,- p.p.
Kosten individuele coaching:
inclusief materialen
€ 125,- p/u p.p.

Voorwaarden voor deelname scholing Bèta Challenge

 1. De scholingsdagen zijn primair bedoeld voor docenten en coördinatoren van de Bèta Challenge scholen die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
 2. Daarnaast is het voor Bèta Challenge scholen mogelijk om ook collega- (en niet BCP-) docenten op te geven voor trainingen. Voorwaarde daarbij is dat deze docenten eerst de introductiecursus hebben gevolgd. Daarbij hebben Bèta Challenge docenten altijd voorrang op deelname aan trainingen.
 3. Aanmelden voor de trainingen (buiten de introductietraining) kan alleen als je de introductietraining al hebt gevolgd.
 4. Inschrijving geschiedt op basis van het invullen van het digitale inschrijfformulier tot en met de aangegeven sluitingstermijn.
 5. Voor alle aangeboden trainingen geldt een minimum- en maximumaantal deelnemers. Dit aantal verschilt per training.
 6. Bij meer aanmeldingen dan het maximumaantal deelnemers per training selecteren we op basis van datum van aanmelding. Bèta Challenge docenten hebben daarbij altijd voorrang op deelname.
 7. Bij minder aanmeldingen per training dan het minimum komt de betreffende training te vervallen.
 8. Docenten kunnen zich aanmelden voor de verdiepingstrainingen als zij de betreffende basistrainingen hebben gevolgd.
 9. De scholingsbijdrage wordt vooraf in rekening gebracht aan de scholen.
 10. Nadat wij jouw aanmelding ontvangen hebben, ontvangt jouw school een factuur die voorafgaand aan de training dient te worden voldaan.
 11. Bij afmelding van deelname binnen 14 dagen voor aanvang van de training wordt de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.

Aanmeldformulier